Statut

Statut Koła Naukowego Nieruchomości

Rozdział I. Przepisy ogólne.

Art. 1. Koło Naukowe Działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Koło Naukowe Nieruchomości”.

Art. 2. Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uczelni.

Art. 3. Siedzibą Koła jest Katedra Gospodarki Przestrzennej mieszcząca się w Katowicach przy ul. Adamskiego 7 w budynku „N”.

Art. 4. Koło jest organizacją naukową wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Karola Adamieckiego w Katowicach.

Art. 5. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Katedry.

Art. 6. Koło ma prawo korzystania z własnego logo, godła Uczelni oraz serwera Uczelni.

Art. 7. Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem.

Art. 8. Organami Koła są:

 • Ogólne Zgromadzenie Członków;
 • Zarząd Koła, w skład którego wchodzą: Przewodniczący Koła oraz dwóch Wiceprzewodniczących Koła.

Rozdział II. Cele Koła i metody działania.

Art. 9. Celem Koła jest:

 • poszerzanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu nauki o nieruchomościach oraz gospodarki przestrzennej;
 • rozwój zdolności i umiejętności sprawnego poruszania się po rynku nieruchomości;
 • rozwój aktywności naukowej i społecznej Członków Koła;
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
 • prowadzenie badań naukowych mających istotne znaczenie dla aktorów rynków nieruchomości;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;
 • działalność informacyjna dotycząca bieżących wydarzeń i problemów rynku nieruchomości;
 • ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła;
 • organizowanie spotkań merytorycznych oraz wyjazdów poświęconych zagadnieniom rynku nieruchomości;
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;
 • rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów;
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego;
 • promowanie dobrego imienia Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katedry Gospodarki Przestrzennej, Koła i jego Członków.

Art. 10. Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • spotkania członków;
 • współpracę w ramach Katedry Gospodarki Przestrzennej;
 • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi kołami naukowymi;
 • uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach panelowych, wykładach, seminariach, konkursach, etc.
 • organizowanie konferencji, dyskusji panelowych, wykładów, wyjazdów naukowych dla Członków Koła oraz innych studentów etc.
 • realizację projektów badawczych i edukacyjnych;
 • inne przedsięwzięcia zgodne z duchem tego Statutu.

Rozdział III. Członkostwo.

Art. 11. Członkostwo w Kole Naukowym obejmuje Członków Zwykłych oraz Członków Honorowych.

Art. 12. Członkiem Zwykłym Koła może stać się student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który:

 • interesuje się tematyką związaną z gospodarowaniem nieruchomościami;
 • popiera cele Koła oraz bierze czynny udział w działalności Koła;

Art. 13. Nabycie członkostwa. §1. Członkostwo Zwykłe uzyskuje student, który uczestniczył w pracach założycielskich Koła bądź złożył deklarację na ręce członków Zarządu oraz uzyskał akceptację Zarządu. Wzór deklaracji znajduje się w załączniku. §2. Zarząd Koła może wystąpić z wnioskiem o uznanie honorowego członkostwa, które zostaje zatwierdzone przez Ogólne Zgromadzenie Członków oraz przez samego zainteresowanego.

Art. 14. Członek Zwykły Koła ma prawo:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do Organów Koła;
 • uczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych przez Koło;
 • korzystania z pomocy naukowych, którymi dysponuje Koło;
 • zgłaszania wniosków i zapytań do Organów Koła we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Koła;
 • swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu;
 • posługiwania się nadanymi przez Koło lub przy jego pomocy zaświadczeniami, certyfikatami oraz listami pochwalnymi i referencyjnymi.

Art. 12. Członek Zwykły Koła ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień Statutu i innych uchwał Organu Koła;
 • brać czynny udział w pracach Koła;
 • dążyć do realizacji celów Koła;
 • dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego ideę.

Art.13. Prawa i obowiązki Członków Koła odnoszą się z równą mocą do Członków Honorowych, z wyjątkiem prawa głosu oraz wyboru do władz Koła.

Art. 14. Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:

 • wystąpienia z Koła na własną prośbę poprzez złożenie oświadczenia na piśmie;
 • przedłożenia przez Zarząd informacji o niewypełnianiu przez zainteresowanego obowiązków objętych statutem;
 • rozwiązania Koła.

Art. 15. W przypadku wykluczenia z Koła, były Członek traci wszelkie prawa wynikające z tytułu członkostwa.

 Rozdział IV. Władze Koła.

Art. 16. Władzami Koła są:

 • Ogólne Zgromadzenie Członków;
 • Zarząd Koła: Przewodniczący Koła oraz dwóch Wiceprzewodniczących Koła.

Art. 17. Skarbnik Koła. §1. Skarbnika powołuje Przewodniczący Koła. §2. Skarbnikiem może być Członek Zwyczajny Koła, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Art. 18. Ogólne Zgromadzenie Członków Koła:

 • jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących;
 • jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego koła lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego lub w dalszej kolejności Opiekuna Koła;
 • podejmuje decyzje na drodze uchwał,
 • powołuje członków Zarządu na początku każdego roku akademickiego;
 • ustala składy naukowe na konferencje naukowe i sesje naukowe;
 • uchwala oraz zmienia Statut;
 • zatwierdza nowych Członków Honorowych Koła;
 • rozwiązuje Koło.

Art. 19. Tryb podejmowania uchwał. §1. Ogólne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał, zatwierdzanych w głosowaniu jawnym większością 50% + 1głos, głosów Członków Koła obecnych na głosowaniu. §2. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. §3. Członek Koła nie ma prawa wstrzymać się od głosu. §4. Głosowanie tajne odbywa się poprzez oddanie głosu na kartce.

Art. 20. Tryb powołania i kadencja Zarządu:

 • Członków Zarządu powołuje Ogólne Zgromadzenie Członków na pierwszym zebraniu w każdym roku akademickim, organizowanym w miesiącu: październik;
 • powołanie następuje w trybie głosowania jawnego przy obecności co najmniej połowy członków Koła;
 • po ogłoszeniu kandydatów na dane stanowisko następuje głosowanie, które jest powtarzane do momentu uzyskania większości głosów przez jednego z kandydatów;
 • kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki;
 • mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Ogólnego Zgromadzenia Członków kończącego Kadencję, na którym następuje wybór nowych członków Zarządu;
 • członkowie Zarządu mogą sprawować swoje urzędy dłużej niż jedną kadencję.

Art. 21. Członkiem Zarządu może być tylko Członek Zwykły Koła.

Art. 22. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.

Art. 23. Do zadań Zarządu należy:

 • kierowanie działalnością Koła;
 • reprezentowanie Koła;
 • ustalanie planu pracy Koła;
 • prowadzenie ewidencji członków Koła;
 • utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie Akademii;
 • obowiązkowe zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Członków na żądanie przynajmniej 1/3 członków Koła.

Rozdział V. Opiekunowie Koła.

Art. 24. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Uczelni.

Art. 25. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Katedry Gospodarki Przestrzennej Akademii.

Art. 26. Do obowiązków Opiekuna Koła należy:

 • wspieranie koła w jego statutowej działalności;
 • sprawowanie merytorycznej i organizacyjnej opieki nad działaniami Koła;
 • reprezentowanie Koła na Uczelni i poza nią.

Art. 27. Opiekunowi Koła przysługuje prawo wnioskowania o zwołanie Ogólnego Zgromadzenia Członków Koła.

Art. 28. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.

Art. 29. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres czasu.

Rozdział VI. Środki finansowe.

Art. 30. Koło uzyskuje środki poprzez:

 • środki z Uczelni; – dotacje Ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 • darowizny osób prawnych i fizycznych;
 • samodzielną działalność;
 • dobrowolne wkłady własne członków.

Art. 31. Skarbnik w imieniu Koła prowadzi gospodarkę finansową zgodną ze Statutem oraz Regulaminem Studiów Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Art. 32. W przypadku rozwiązania Koła o podziale majątku Koła decyduje Zarząd Koła.

Rozdział VII. Zmiana Statutu i Rozwiązanie Koła.

Art. 33. Statut może zostać przyjęty lub zmieniony jedynie uchwałą Ogólnego Zgromadzania Członków Koła.

Art. 34. Dla ważności uchwalonych zmian Statutu wymagana jest akceptacja J. M. Rektora Uczelni.

Art. 35. §1. Rozwiązanie Koła może nastąpić jedynie w drodze uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków Koła w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej 2/3 wszystkich Członków Koła większością 75%. §2. Uchwała rozwiązująca Koło określi sposób i czas likwidacji.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

Art. 36. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków Koła obowiązują do momentu podjęcia nowej uchwały w danej sprawie.

Art. 37. Sprawy nieuregulowane Statutem będą rozwiązywane przez Zarząd Koła.

Art. 38. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Kół Naukowych przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach po wcześniejszym uchwaleniu przez Ogólne Zgromadzenie Członków Koła i akceptacji Opiekunów Koła.