Statut

STATUT

Koła Naukowego Nieruchomości
działającego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

§1
Postanowienia ogólne

 1. Koło Naukowe Nieruchomości (zwane dalej KN Nieruchomości), jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu art. 111 ust. 1 oraz art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r, poz. 1688, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 2. KNN działa na podstawie Ustawy, Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Regulaminu rejestrowania, działania, finansowania i likwidacji uczelnianych organizacji studentów i doktorantów w tym kół naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz niniejszego statutu.
 3. Koło może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „ KN Nieruchomości” oraz skrótu „KNN” 4. Koło może posługiwać się własnym logo. Wzór logo stanowi załącznik do niniejszego statutu. 5. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
 4. Siedziba KN Nieruchomości znajduje się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

§2
Cele i zadania Koła

Celami KN Nieruchomości są:

1) Poszerzanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu nauki o nieruchomościach oraz gospodarki przestrzennej;

2) rozwój zdolności i umiejętności sprawnego poruszania się na rynku nieruchomości;

3) rozwój aktywności naukowej i społecznej Członków Koła;

4) doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;

5) umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;

6) działalność informacyjna dotycząca bieżących wydarzeń i problemów rynku nieruchomości;

7) ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła;

8) organizowanie spotkań merytorycznych oraz wyjazdów poświęconych zagadnieniom rynku nieruchomości;

9) integracja środowiska studenckiego i naukowego;

§3

Koło realizuje cele, o których mowa w § 2 poprzez:

1) organizację spotkań członków KNN;

2) prowadzenie badań naukowych;

3) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi kołami naukowymi;

4) uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach panelowych, wykładach, seminariach, konkursach etc.

5) organizowanie konferencji, dyskusji panelowych, wykładów, wyjazdów naukowych dla członków Koła oraz innych studentów

6) realizację projektów badawczych i edukacyjnych;

7) inne przedsięwzięcia zgodne z duchem Statutu

§4

 1. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.
 2. W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych Koła może zostać powierzona osobom i podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy oraz Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dotyczących zaciągania zobowiązań w imieniu Uczelni.

§5

 1. Do realizacji celów, o których mowa w § 2, Koło może posiadać różne źródła finansowania w szczególności pochodzące z:

1) środków przeznaczonych na działalność studencką i doktorancką;

2) darowizn pozyskanych poprzez zawarcie przez Uniwersytet umów z innymi podmiotami; 3) środków sponsorskich pozyskanych poprzez zawarcie przez Uniwersytet umów z innymi podmiotami;

 1. Środki uzyskane przez Koło mogą zostać wydane tylko na statutowe cele Koła.

§6
Struktura organizacyjna Koła 

Organami Koła są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd w skład którego wchodzą:

 1. a) Przewodniczący;
 2. b) Wiceprzewodniczący;
 3. c) Skarbnik;
 4. d) Członek zarządu odpowiedzialny za administrowanie strony internetowej i fanpage’a Koła;

§7
Walne Zebranie Członków

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznego planu pracy Koła;

2) powołanie i odwoływanie Zarządu Koła;

3) podejmowanie decyzji wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków; 4) uchwalanie absolutorium lub wotum nieufności dla Zarządu Koła;

5) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Koła;

6) uchwalanie Statutu lub zmian w Statucie;

7) podejmowanie decyzji o zawieszeniu działalności lub likwidacji Koła;

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

1) co najmniej 2 razy w roku akademickim jednak nie rzadziej niż raz w semestrze;

2) na początku każdego roku akademickiego nie później niż w przeciągu 3o dni od jego rozpoczęcia;

3) na wniosek przewodniczącego Zarządu;

4) na wniosek opiekuna naukowego;

5) na wniosek 1/3 wszystkich członków Koła;

 1. Czas i miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków muszą być ogłoszone nie później niż na 3 dni przed terminem zebrania w formie wiadomości e-mail oraz w formie posta zamieszczonego na portalu społecznościowym
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są wiążące, o ile w obradach uczestniczy co najmniej 2/3 członków Koła.
 3. W przypadku braku stwierdzenia wymaganego kworum Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. Uchwały podjęte na posiedzeniu wyznaczonym w taki sposób są wiążące bez względu na kworum.
 4. W przypadku braku odmiennych uregulowań Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§8
Zarząd

 1. Zarząd jest władzą wykonawczą Koła.
 2. Zarząd jest wybierany na roczną kadencję.
 3. Wyboru Zarządu Koła dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 4. Przewodniczący ponosi odpowiedzialność za działalność Koła przed władzami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

§9

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Koła;

2) nadzór nad realizacją rocznego planu działalności;

3) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

4) przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w terminach określonych w Regulaminie rejestrowania, działania, finansowania i likwidacji uczelnianych organizacji studentów i doktorantów w tym kół naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;

5) składanie sprawozdania z działalności Koła podczas Walnego Zebrania Członków oraz na wezwanie władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

6) administrowanie środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w dyspozycji Koła;

7) prowadzenie rejestru członków;

8) powoływanie sekcji Koła;

§10

 1. Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków, w obecności co najmniej 3 członków zarządu.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego

§11

 1. Członkowie Zarządu są zobowiązani do złożenia pod koniec kadencji sprawozdania ze swojej działalności.
 2. Absolutorium z działalności jest udzielane przez Walne Zebranie Członków.

§12
Członkostwo w Kole

Członkiem Koła może zostać każdy kto:

1) jest studentem lub doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 2) jest zainteresowany tematyką związaną z działalnością Koła;

§13

 1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej lub internetowej deklaracji i podjęcia uchwały Zarządu.
 2. Od decyzji o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§14

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

1) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Koła;

2) na skutek utraty przez członka statusu studenta/doktoranta;

3) braku zaangażowania w prace Koła;

4) pisemnej rezygnacji wniosek członka Koła.

 1. Od decyzji podjętej przez Zarząd na podstawie ust. 1 pkt 1, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§15
Prawa i obowiązki członków

Członkowie mają obowiązek:

1) postępowania zgodnego prawem obowiązującym w Uniwersytecie; 2) postępowania zgodnego ze statutem Koła;

3) aktywnego zaangażowania w pracach na rzecz Koła;

4) uczestnictwa w spotkaniach Koła;

5) stosowania się do uchwał zarządu Koła;

6) godnego reprezentowania Koła;

7) rzetelnego spełniania przyjętych na siebie obowiązków.

§16

Członkowie mają prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego;

2) udziału we wszystkich formach działalności Koła; 3) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;

4) wnioskowania w każdej sprawie dotyczącej Koła;

5) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących pracy Koła oraz zarządu Koła;

6) korzystania z wszelkich dostępnych dla Koła środków;

§17
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Ustawy, Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Regulaminu rejestrowania, funkcjonowania, finansowania i likwidacji uczelnianych organizacji studentów i doktorantów w tym kół naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.